PROJEKTI

 • Korak po korak kroz proces reforme zatvaranja, projekat podržan od Delegacije EU. Period implementacije / decembar 2010 – decembar 2011.
  Ciljevi projekta su: podizanje kompetentnosti (stepena znanja, veština i iskustva) predstavnika NVO, članica Koalicije, u oblasti reforme sistema zatvaranja, unapredjenje saradnje izmedju NVO koje pokrivaju različite oblasti i doprinos reformi sistema zatvaranja (u delu borbe protiv korupcije, diskriminacije zatvorenica, kao i ostvarivanja prava na pravnu pomoć i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Aktivnosti projekta usmereni su i na podizanje stepena obrazovanja, veština i iskustva članica NVO Koalicije u sledećim oblastima: rodna ravnopravnost u uslovima zatvaranja; o procedurama koje omogućavaju primenu prava na medicinsko zbrinjavanje osuđenika tokom štrajka glađu, adekvatno zastupanje i predstavljanje podzakonskih akata nadležnim institucijama.
 • Koalicija za reformu sistema zatvaranja, podržana od Delegacije EU, Beograd. Period implementacije/ decembar 2008 – Maj 2010
  Ciljevi projekta su: podizanje kompetentnosti (stepena znanja, veština i iskustva) predstavnika NVO, članica Koalicije, u oblasti reforme sistema zatvaranja; doprinos reformi sistema zatvaranja u delu iskorenjivanja diskriminacije manjina(nacionalnih, etničkih i verskih) i osudjenika sa invaliditetom.
 • Asistencija žrtvama torture, projekat podržan od strane UNVFVT, Ženeva, period implementacije: 01-12. 2009.
  Cilj projekta: Pružanje psihološke podrške zatvorenicima, žrtvama torture u tri najveća zatvora u Srbiji: Niš, Požarevac i Sremska Mitrovica.
 • Monitoring uslova zatvaranja u KPZ Niš, podržan od strane Delegacije EU, Beograd,. Period implementacije: Maj 2007 – Maj 2008.
  Ciljevi projekta su: Prevencija torture i doprinos iskorenjivanjnju torture doprinos reformi sistema zatvaranja usvajanje EU standarda vezanih za zatvore i system zatvaranja.
 • Škola za Evropu u Srbiji, projekat podržan od strane Bratislava-Beograd, period implementacije: Januar-Novembar 2007
  Partner na projektu: CVNO, Banska Bistrica, Slovačka
  Ciljevi projekta su: Organizacja PCM treninga, obuke za pristup EU fondovima).
 • Anti-discriminacije, projekat podržan od UNOHCHR, period implementacije: 1.Septembar -30.Novembar 2006.godine.
  Ciljevi projekta su: podizanje nivoa znanja I svesti o ljudskim pravima i discriminaciji kod grupe srednjoškolaca i senzibilizacija niških srednjoškolaca za problem diskriminacije kroz vršnjačku edukaciju.
 • Promocija fiskalne transparentnosti na Balkanu, Centar za ljudska prava – NIš, u saradnji sa CRS-om, realizovao je ovaj projekat, koji je implementiran u tri Balkanske države istovremeno Srbiji i Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Albaniji.
  Projekat je imao za cilj da poveća nivo transparentnosti budžeta na nacionalnom i internacionalnom nivou. Usmeren je da poveća fiskalnu transparentnost i uspostavi mehanizme za poboljšanje transparentnosti procesa budžetiranja. Projekat je realizovan u periodu od novembra 2005. do novembra 2006.godine.,
 • Građani i integracije, projekat podržan od Freedom House, period Implementacije: Septembar 2004 – Maj 2005
  Cilj projekta je da edukuje građane jugoistočne Srbije o funkcionisanju EU i predstavi im sadržaj glavnih pravnih dokumenata kokjij su srž EU legislative.
 • Časovi vožnje u saobraćajnom špicu: Projekat posvećen socijalnom dijalogu, njegovoj podršci I razvoju na teritoriji Grada Niša.Realizovan je u periodu Novembar 2003 – Jun 2005.
  Glavni ciljevi projekta su formiranje I afirmacija socijalnog dijaloga I postizanje konsenzusa na regionalnom nivou orazvoju strategije medju partnerima u socijalnom dijalogu. Projekat je podržan od Westminster Foundation for Democracy.
 • Monitoring i dokumentovanje ljudskih prava u srbiji/ seminar, baziran na standardima UN, realizovan u septembru 2003. je bazični trening praktičnih veština za praćenje ljudskih prava za predstavnike 12 NGO iz Srbije, van Beograda, podržan od strane Freedom House i UN OHCHR Beograd.
 • Bezbedan povratak na Kosovo – Safe Return to Kosovo – Instrumenti i mehanizmi za zaštitu manjinskih prava /2003/: seminar za polaznike NGO iz jugoistočne srbije, koji okupljaju interno raseljena lica sa Kosova.Mnogi od njih planiraju povratak na Kosovo, projekat je podržan od strane MRG I Saveta Evrope.
 • Strategija za smanjenje siromaštva medju gradjanima /2003/ je projekat koji su realizovali CRS i Serbia Free of Poverty Network (Centar je jedan od članova). Mreža je radila na uključivanju gradjana u implmentaciji i monitoring Strategije za smanjenje siromaštva. Projekat je podržan od UNDP.
 • Uloga civilnog društva u smanjenju siromaštva /2002/, projekat iniciran od strane CRS-a, realizovan u saradnji sa 20 srpskih NGO.
  Cilj projekta je organizovanje konsultacija o statusu siromaštva na lokalnim i nacionalnom nivou kako bi se omogućilo da se glas siromašnih čuje i isti uključe u proces izrade i implementacije Strategije za smanjenje siromaštva. (PRSP). Projekat je podržan od strane UNDP.
 • Vraćanje poverenja /2002/ je projekat koji je imao za cilj da obnovi komunikaciju i dobre odnose izmedju gradjana i policije. U tom cilju organizovane su javne debate i okrugli stolovi. Predstavnici policije dobili su edukaciju iz oblasti ljudskih prava i Centar je obezbedio pravnu promoć za one koji su se žalili na rad policije ili su bili žrtve prekomerne upotrebe sile od strane policije. Projekat je podžan od strane Freedom House i Ambasade SAD-a.
 • Jednaka prava za sve – Naša budućnost je Evropa: ova kampanja je 2002.godine sprovedena širom Srbije. Centar je koordinirao u jugoistočnom delu, a cilj je bio podizanje svesti gradjana koji su dobili priliku da procene rad sudova. Rezultat je bio publikovan a imena sudija koji su ocenjeni kao kurumpirani prosledjeni su višim instancama. Kampanja je podržana od strane USAID/DTI.
 • Novo vreme /2001/ projekat fokusiran na edukaciju studenata Univerziteta u Nišu i mladih ljudi koje zanimaju ljudska prava, timski rad i projekt menadžment. Projekat je podržao Freedom House.
 • Pravna biblioteka, projekat iz 2001. godine, imao je za cilj da omogući bolju dostupnost pravnoj literaturi, stranoj i domaćoj, posebno iz oblasti pozitivnog prava i ljudskih prava. Tu su publikacije i akti namenjeni sudijama, pravnicima, profesorima, studentima prava. Projekat je podržao ABBA CEELI.
 • Grupa 1.0.0 je projekat iz 2001. godine kreiran sa idejom da se nezaposlenima približe informacije o dostupnim poslovima kao i omogući sticanje znanja iz oblasti kompjutera i Engleskog jezika. Projekat je podržao CRS.
 • Možemo da živimo zajedno, projekat realizovan 2000.godine u saradnji sa dve NGO: URBAN IN iz Novog Pazara, multietničke zajednice sa većinskim muslimanskim stanovništvom i organizacijom Plima iz Ulcinja, multietničke zajednice sa većinskim Albanskim stanovništvom. Projekat se bavi manjinskim pravima i podsticanju medjuetničkih odnosa u Srbiji i Crnoj gori i okuplja predstavnike različitih političkih partija i NGO iz obe države, podržan od strane FRESTA, Denmark.
 • Upotrebi svoja prava! To je naziv i glavna poruka projekta koji je Centar realizovao 2000. godine, sa ciljem da studentsku populaciju informiše i edukuje u oblasti ljudskih prava. Za ovu priliku štampano je i distribuirano 5000 kopija vodiča “Početnica za ljudska prava” Projekat je podržao Freedom House.
 • U junu 2000. godine Centar je organizovao projekat Romi u susret promenama koji je bio fokusiran na eliminisanje diskriminacije izmedju većinskog stanovništva i Romske nacionalne manjine.