AKTUELNO:

POŠTOVANJE PRAVA POJEDINCA – SLIKA USPEHA JEDNOG DRUŠTVA

Ove godine prekidamo simbolicki lepu i pozitivnu, ali nemu, akciju sadnje živog drveta na Dan ljudskih prava i ponovo pričamo. Hitno je. I tako će biti dok se ne pojave prve laste demokratije i vladavine prava, u praksi, rekla je Lidija Vučković, predsednica Centra za ljudska prava-Niš, na konferenciji za novinare povodom 10. Decembra, dana ljudskih prava.

Tokom protekle godine bavili smo se raznim temama u skladu sa našom mislijom ali prvenstveno, temom reforme pravosudja i sistemom izvršenja krivicnim sankcija. Ako se ima u vidu da je drzava je u obavezi da postuje ljudska prava, ova obaveza je ispunjena ukoliko su prava pojedinaca postovana. Zakoni sadrže (ili, treba da sadrže) mehanizme za ostvarivanje ljudskih prava grupe na koju se zakon odnosi, ali na nivou pojedinaca. Ovi mehanizmi treba da su predmet unapredjivanja sve dok se ne dodje do resenja koje u ishodu daje postovano pravo pojedinca i to je obaveza drzave. Drzava treba da obezbedi sistemska rešenja kojima se sprovode zakoni i obezbedjuje puno puno postovanje prava pojedinaca U poštovanje prava spada i mogucnost žalbe, višoj instanci, koja ima svrhu da ispravi propust prema osobi. Svrha žalbe je ispravljanje greške nanete pojedincu.

Povodom ovog 10.XII želimo da skrenemo pažnju da je vreme da se ubrzano instaliraju odgovarajuci mehanizmi, u raznim tackama sistema pravosudja kako bi se obezbedilo postovanje prava pojedinaca; (a prvo pravosudje, jer ono treba da bude garant sprovodjenja zakona u drugim oblastima) I da podsetimo da je svrha žalbe ispravljanje greške nanete pojedincu.

Predstavnici Centra za ljudska prava Niš predstavili su na neke od slučajeva drastičnog kršenja prava pojedinaca sa kojima su se sretali u protekloj godini.

Djuro Kljajić – Izdržava kaznu po presudi nepostojeće države – Republike Srpske Krajine. Sudovi kojima se žalio su prihvatili kao nadležan sud nepostojeće države. Sudovi kojima se žalio su prekršili pravo na sudjenje u razumnom roku, ustavni sud još uvek odlučuje, više od 11 meseci, iako njegov slučaj označen kao hitan.

Elvir Kurtić – Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela. Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za više od 20). Nije mu dodeljen branioc iako on nije mogao da se brani sam. Veštačenje nije vršeno iako se na njemu bazira kvalifikacija dela. Kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije ( osudjen na 17 godina i tri meseca zatvora).

Dejan Kurtić, izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela, presuda doneta samo na osnovu njegovog priznanja datog u policiji bez drugih dokaza , nije imao branioca, tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka. Njegova kazna je formalno u skladu sa zakonom, ali ne i suštinski (osudjen na više od 10 godina zatvora).
Vladan Cvetković- Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela. Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za 42), nije imao branioca. Njegova kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Takodje, kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije (oudjen na 17 godina i dva meseca zatvora)

Vitomir Stevanović, Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela.Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za više od 15). Kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije (osudjen na višegodišnju kaznu zatvora i njemu se još uvek sudi).

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI FORUM NIŠ

Lokalni antikorupcijski forum Niša poziva sve gradjanke i gradjane koji se smatraju oštećenim na konkursu za prijem osmoro radnika u Gradskoj opštini Medijana, raspisanom 30. oktobra 2013. godine, da najkasnije do 8. septembra 2014. podrže pritužbe koje je ovaj forum podneo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije 7. i 9. avgusta 2014. godine.

LAF je u tim pritužbama zatražio da Poverenik za ravnopravnost preduzme odgovarajuće pravne mere povodom diskriminacije koju je pretrpelo 211 kandidatkinja i kandidata na tom konkursu „sa slikom“. Osnov diskriminacije je političko opredeljenje kandidata, kao i njihov porodični status, odnosno praksa zapošljavanja po političkoj ili rodjačkoj liniji koja je stavila u nepovoljni položaj sve koji nisu ispunjavali ove nedozvoljene “kriterijume”.

LAF je u osam svojih pritužbi zatražio pokretanje postupka protiv nadležnih organa opštine Medijana, političkih stranaka, kao i opštinskih i stranačkih funkcinera koji su implicirani snimkom sa sastanka Opštinskog odbora SNS-a na kojem je unapred dogovarano ko će biti zaposlen, kao i prethodnim i kasnijim javnim izjavama povodom ovog slučaja. Snimak je objavljen u pojedinim medijima.

Kako bi Poverenik mogao da preduzme odgovarajuće pravne mere, potrebno je da oštećena lica do 8. septembra 2014. i sama podrže ovakav zahtev i daju saglasnost na pritužbe LAF-a.

Sva oštećena lica to mogu uraditi jednostavno – preko sajta Poverenika. U pritužbama koje budu poslali potrebno je da navedu da kao oštećena lica potvrdjuju navode iz pritužbi LAF- a koje su podnete Povereniku 7. i 9. avgusta 2014. godine i da daju saglasnost na sve pritužbe LAF-a. Za popunjavanje on- line obrasca pritužbe, koji mogu naći na sajtu, potrebno je tri do pet minuta.

Primer pritužbe koje je LAF podneo Povereniku protiv jednog od aktera u ovom slučaju, i koja je po sadržaju potpuno identična ostalim pritužbama, kao i odgovor Poverenika za ravnopravnost, mogu se videti na Facebook stranici LAF- a Niš.

U slučaju postojanja bilo kakvih nejasnoća, oštećena lica mogu kontaktirati članove LAF-a preko e-maila lafgradnis@gmail.com i dobiti potrebne odgovore ili dokument.

UDRUŽENI U BORBI PROTIV PARTOKRATIJE

Povodom inicijative Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša koji je pozvao na oštećene u postupku izbora osam zaposenih u Gradskoj opštni Medijana na pokretanje postupka pred Poverenikom za ravnopravnost, Centar za ljudska prava Niš i Biro za društvena istraživanja podržavajući ovu inicijativu smatraju da je ovo prilika da se preseče lanac na kome počiva partokratija.

Partokratija kao sistem diskriminacije i korupcije opstaje kršeći prava svih građana Niša i Srbije koji su van političkih partija ili nisu u porodičnim, poslovnim ili nekim drugim vezama sa partijskim kadrovicima na čelu javnih institucija.
U konkretnom slučaju nisu samo oštećeni učesnici simuliranog konkursa već svi građani Niša i Srbije, te bi reakcija građana, medija, organizacija civilnog društva na nvou Niša i Srbije bila dokaz da se građani ne dele na one koji su deo partokratije i one koji ćute i čekaju svoj red da postanu deo iste.

Otpor partokratiji je otpor zarobljavanju gradova i države, odnosno započinjanje procesa njene deaktivacije.
Zato očekujemo da neposredne žrtve, njih 210, pokrenu postupak pred Poverenikom za ravnopravnost, a da im ostali akteri u Nišu i Srbiji budu saborci, jer se radi o borbi za opštu stvar od javnog interesa.

BIRODI i Centar za ljudska prava Niš pozivaju i ostale nadležne institucije, Agenciju za borbu protiv korupcije, nadležno tužilaštvo i inspekcije da ispitaju ovaj slučaj i tako pokažu da rade u interesu građana koji ih plaćaju, a ne partokratije.

ISTRAŽIVANJE PROFESIONALNOG INTEGRITETA JAVNIH TUŽILACA I SUDIJA

Autori:
Zoran Gavrilović, Marko Milanović

Izveštaj o istraživanju profesionalnog integriteta javnih tužilaca i sudija je nastao kao rezultat aktivnosti u okviru projekta “Ka boljim rezultatima reforme pravosuđa“ koji je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Izlaganje sadržaja teksta je u funkciji prezentacije holističkog (višedimenzionalnog) pristupa koji pojavu koja je predmet istraživanja – integritet pripadnika sudijske i javnotužilačke profesije sagledava kroz tri dimenzije: stanja pravosuđa kao sistema, stanja profesionalnog organizovanja kao forme civilnog organizovanja profesije i ličnog aspekta profesionalnog integrteta. Samo uporednim analiziranjem ova tri nivoa ne samo da se mogu u potpunosti sagledati rizici po integret sudija i tužilaca, već je to put ka izradi monitoringa i evalucije stanja integiteta na nivou profesionalnog integriteta a u skladu sa epistemološkim principima.

Iz navedenih razloga na svakom pomenutom nivou će biti predstavljene dve vrste podataka: podaci nastali dobijanjem odgovora od naših ispitanika i činjenični podaci koju su plod nalaza koje smo mi ili neko drugi sakupljali, a odnose se ili na rad pravosudnih institucija ili primenu zakona u oblasti pravosuđa. Komparacijom “sveta stavova” i “sveta činjenica” u stvari mi ne samo što vršimo (samo)proveru naših nalaza, već i uspostavljamo kanale komunikacije na nivou pravosudne zajednice čime stvaramo preduslov za kvalitetne promene. I tu se ne zaustavljamo. Već pomenuta podela nam daje mogućnost da koristeći teorijskih okvir istraživanja (teorija dezorganizacije i anomija) izradimo jasan sistem za praćenje promena koji ima dve dimenzije. Prva dimenzija su standardi koje Srbija treba da ispuni u okviru poglavlja 23. Druga dimenzija se odnosi na praćenje specifičnosti koje ne moraju biti prepoznate i uočene kao bitne od strane EU, ali jesu deo nama svojstvenog društvenog ambijenta.

Dokument: