AKTUELNO:

STANITE ZA NEČIJA PRAVA DANAS

Okvir našeg postojanja, na koji imamo uticaj, je svet. Na to nas podseća i početak teksta Povelje UNa, „We the peoples“.

Dobra vest je da mnoge strašne stvari koje se svakodnevno dešavaju, uključujući razorni uticaj klimatskih promena, više nisu tema samo retkih pojedinaca već se savest čovečanstva izgleda budi. U Agendi održivog razvoja do 2030 piše i rečenica da smo mi možda poslednja generacija koja može da sačuva ovu civilizaciju. Ova Agenda je, za razliku od prethodnih Milenijumskih ciljeva, zasnovana na neophodnosti poštovanja ljudskih prava svakog pojedinca za osvarivanje mira, razvoja I napretka čovecanstva.

To je kontekst u kome ove godine, na Dan ljudskih prava, 10.XII, UN Kancelarija za ljudska prava pokreće kampanju „Stani za nečija prava danas“.

Zajednički doprinos Help-a i CLJP-Niš kampanji će biti desetodnevna besplatna pravna pomoć gradjanima Niša ali i drugima u Srbiji, ukoliko se jave.

Jednakost u pristupu pravdi svakog pojedinca je jedno od ljudskih prava. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji još uvek nije donet tako da ova akcija ima i suštinski značaj.

Dakle, kampanja je „Stani za nečija prava danas“. Lepa podudarnost je da je CLJPNiš ovaj poziv u formi direktnog pitanja „Da li ste se nekada usprotivili nekom centru moći kako biste zaštitili prava neke marginalne grupe ili njenog pojedinca“ postavio jednom od kandidata za Generalnog sekretara UN-a, tokom perioda izbora, ranije ove godine. Iz više od polovine zemalja sveta NVO su (uključujući i nas) poslale 1500 pitanja i naše je izabrano među 10 koja su i postavljena. (Video klip sa pitanjem, na kome piše i CLJP-Niš Serbia se nalazi na web strani UNa, New York.)

Dakle, svet je naš okvir u kome postojimo i radimo. Kampanja je „Stanite za nečija prava danas„ i to je poziv i svakome od vas.

SAOPŠTENJE – DAN LJUDSKIH PRAVA 10 DECEMBAR

Centar za ljudska prava – Niš podržava kampanju Kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava „Naša prava, naše slobode, uvek“

Visoki komesar UN Zeid Al Ra’ad Husein je u ovogodišnjoj poruci za Dan ljudskih prava ukazao na značaj dva ugovora o ljudskim pravima, usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pre pola veka Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i pozvao sve zemlje da ratifikuju ove ugovore.

„Danas smo suočeni sa novim rastućim problemima kao što su klimatske promene, terorizam, rast govora mržnje prema verskim i rasnim manjinama, ograničavanje slobode govora i udruživanja i osnovnih prava radnika, kao i pretnja privatnosti u digitalnom svetu. Izazovi našeg doba suočavaju nas sa teškim izborima usred netolerancije i neljudskosti.“

Ova dva ugovora, zajedno sa pravnim okvirom i praksom stručnih odbora koji nadgledaju njihovu primenu, mogu nam pomoći da upravljamo ovim izazovima. Oni obuhvataju osnovne slobode – slobodu od straha, slobodu od nemaštine, slobodu govora i slobodu veroispovesti. Takođe, oni definišu prava koja pokrivaju toliko aspekata ljudskog života: Pravo na slobodu, bezbednost, obrazovanje, zdravlje, jednakost između muškaraca i žena i eliminaciju svih oblika diskriminacije . Ovi ugovori nisu suvoparni, apstraktni pravni tekstovi, već alati kojima se slobode promovišu. Oni su takođe sredstvo kojima narodi pozivaju svoje vlade na odgovornost za poštovanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, kao i obezbeđivanje odštete za kršenje ljudskih prava.

SAOPŠTENJE

Centar za ljudska prava – Niš apeluje na Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, javnost i sve koji mogu da pomognu, da dodatno posvete pažnju zdravstvenom stanju osudjenika koji štrajkuju glađu.

CLJP-Niš je dobio informaciju od osudjenika Igora Naskovića da se odlučuje na štrajk gladju zbog neispunjavanja zahteva koje je više puta dostavljao upravniku, sudiji za izvršenje i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Sa štrajkom je poceo 10.08.2015.

Igor Nasković je već štrajkovao gladju 2 puta; I strajk – 20.09.2010. do 19.10.2010. i II – u periodu od 17.01.2011. – 17.03.2011 (2 meseca), oba puta u KPZ Niš. Tokom prvog štrajka je izgubio 9,5 kg a tokom drugog strajka 14 kilograma.

CLJP-Niš je oktobra 2011 objavio predlog Protokola o postupanju službe za zdravstvenu zaštitu u slučaju štrajka gladju u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Ovaj Protokol je u skladu sa Malteškom deklaracijom i drugim medjunarodnim dokumentima koji se bave postupanjem lekara u zavodima prema štrajkacima gladju.
Postupanje lekara prema štrajkacima gladju je takodje regulisano i Kodeksom lekarske etike R Srbije.

U svim ovim dokumentima se vrlo jasno insistira na obavezama lekara a posebno u slučaju dugotrajnog štrajka gladju, naročito kada se radi o odlučnom štrajkacu.

Posebno ističemo da je ovde reč o ponovljenom štrajku za kratko vreme jer to dodatno ugrožava zdravlje i život štrajkača. U ovom slučaju je neophodno svakodnevno, detaljno ispitivanje psihofizičkog zdravlja štrajkača, kao i češće dopunske dijagnostičke procedure. Posebno ističemo potrebu da ovakvi štrajkači budu češće pregledani od strane psihijatra.

Po navodima drugog osudjenika, već krajem prošle nedelje ( 22.08.2105.), Igor Nasković nije bio u stanju da se sam javi i izgubio je 10 kilograma. Nismo ubedjeni da zdravstvena služba prema njemu postupa u skladu sa dobrom medicinskom praksom i ranije navedenim dokumentima.

Razlog za svaki od strajkova je bilo neispunjavanje zahteva da bude premesten u zatvor na Kosovu i Metohiji, kako bi porodica i prijatelji mogli da ga posecuju. On je Srbin iz Gnjilana, porodica, inače siromašna i u nemogućnosti da finansira daleka putovanja i prijatelji mu zive na Kosovu. Kao obican covek, jos uz to osudjenik, njegova zelja i ljudska potreba ne nailaze na razumevanje niti podrsku bilo koje institucije niti nivoa vlasti.

Kontakti sa porodicom su od velikog uticaja na uspesnost resocijalizacije; svrha zatvaranja je da se osoba tokom boravka u zatvoru, pod strucnim nadzorom i uz strucnu pomoc popravi i to je interes citavog drustva. Odrzavanje kontakata sa porodicom spada u evropski standard (standard Saveta Evrope), postojao je u ranijim zakonima o izvrsenju krivicnih sankcija a izbrisan je iz sada vazeceg.

Igor Naskovic sada izdrzava kaznu u KPZ Sremska Mitrovica; u prethodnom periodu (oko 4 godine) nije nacinio ni jedan prekrsaj, nije disciplinski kaznjavan, a sve vreme nije napredovao u kategoriji. Očigledno da dobro vladanje nije put koji vodi do nagrade, pa odsustvo nagrade predstavlja kaznu kako za njega tako i za druge osudjenike.

POŠTOVANJE PRAVA POJEDINCA – SLIKA USPEHA JEDNOG DRUŠTVA

Ove godine prekidamo simbolicki lepu i pozitivnu, ali nemu, akciju sadnje živog drveta na Dan ljudskih prava i ponovo pričamo. Hitno je. I tako će biti dok se ne pojave prve laste demokratije i vladavine prava, u praksi, rekla je Lidija Vučković, predsednica Centra za ljudska prava-Niš, na konferenciji za novinare povodom 10. Decembra, dana ljudskih prava.

Tokom protekle godine bavili smo se raznim temama u skladu sa našom mislijom ali prvenstveno, temom reforme pravosudja i sistemom izvršenja krivicnim sankcija. Ako se ima u vidu da je drzava je u obavezi da postuje ljudska prava, ova obaveza je ispunjena ukoliko su prava pojedinaca postovana. Zakoni sadrže (ili, treba da sadrže) mehanizme za ostvarivanje ljudskih prava grupe na koju se zakon odnosi, ali na nivou pojedinaca. Ovi mehanizmi treba da su predmet unapredjivanja sve dok se ne dodje do resenja koje u ishodu daje postovano pravo pojedinca i to je obaveza drzave. Drzava treba da obezbedi sistemska rešenja kojima se sprovode zakoni i obezbedjuje puno puno postovanje prava pojedinaca U poštovanje prava spada i mogucnost žalbe, višoj instanci, koja ima svrhu da ispravi propust prema osobi. Svrha žalbe je ispravljanje greške nanete pojedincu.

Povodom ovog 10.XII želimo da skrenemo pažnju da je vreme da se ubrzano instaliraju odgovarajuci mehanizmi, u raznim tackama sistema pravosudja kako bi se obezbedilo postovanje prava pojedinaca; (a prvo pravosudje, jer ono treba da bude garant sprovodjenja zakona u drugim oblastima) I da podsetimo da je svrha žalbe ispravljanje greške nanete pojedincu.

Predstavnici Centra za ljudska prava Niš predstavili su na neke od slučajeva drastičnog kršenja prava pojedinaca sa kojima su se sretali u protekloj godini.

Djuro Kljajić – Izdržava kaznu po presudi nepostojeće države – Republike Srpske Krajine. Sudovi kojima se žalio su prihvatili kao nadležan sud nepostojeće države. Sudovi kojima se žalio su prekršili pravo na sudjenje u razumnom roku, ustavni sud još uvek odlučuje, više od 11 meseci, iako njegov slučaj označen kao hitan.

Elvir Kurtić – Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela. Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za više od 20). Nije mu dodeljen branioc iako on nije mogao da se brani sam. Veštačenje nije vršeno iako se na njemu bazira kvalifikacija dela. Kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije ( osudjen na 17 godina i tri meseca zatvora).

Dejan Kurtić, izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela, presuda doneta samo na osnovu njegovog priznanja datog u policiji bez drugih dokaza , nije imao branioca, tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka. Njegova kazna je formalno u skladu sa zakonom, ali ne i suštinski (osudjen na više od 10 godina zatvora).
Vladan Cvetković- Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela. Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za 42), nije imao branioca. Njegova kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Takodje, kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije (oudjen na 17 godina i dva meseca zatvora)

Vitomir Stevanović, Izvršena neodgovarajuća kvalifikacija dela.Tužilaštvo nije primenilo institut spajanja postupka (umesto za nekoliko produženih dela sudjeno mu je za više od 15). Kazna nije u skladu sa svrhom kažnjavanja. Kazna formalno u skladu sa zakonom, a suštinski nije (osudjen na višegodišnju kaznu zatvora i njemu se još uvek sudi).