O NAMA

Centar za ljudska prava – Niš neprofitna nevladina organizacija osnovana 1998. godine u Nišu.

Ciljevi i zadaci organizacije su promocija ljudskih prava, ostvarivanje, unapređivanje, razvoj i monitoring ljudskih prava, popularizacija osnovnih vrednosti građanskog društva, borba protiv diskriminacije, netolerancije i rasizma.

Centar se zalaže za punu integraciju Srbije u EU, izgradnju demokratskih institucija, vladavinu prava, reformu sistema zatvaranja u Srbiji, decentralizaciju institucija, kompetentnu upravu, razvoj lokalne samouprave, dobru obaveštenost i participaciju građana u javnom životu.

Svoje aktivnosti Centar realizuje kroz projekte u oblasti edukacije (seminari, tribine, predavanja, radionice), istraživanja (teorijska, empirijska, monitoring), izdavačke delatnosti (publikacije, brošure, vodiči, promotivni materijali) negovanja saradnje i volonterizma kod mladih. Centar sarađuje sa velikim brojem eksperata, domćim i međunarodnim organizacijama, institucijama i NGO, a svoje projekte realizuje u Srbiji i zemljama u okruženju.

Kodeks ponašanja usvojen na sednici Skupštine Centra, 2002. godine