AKTUELNO:

Diskriminacija u ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć

U očekivanju detaljnog uputstva kako da punoletni građani Srbije ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra, Centar za ljudska prava – Niš ukazuje na mogućnost diskriminacije osuđenih lica kao i štićenika u ustanovama socijalne zaštite koji nisu primaoci socijalne pomoći, niti su penzioneri.

Uredba Vlade Republike Srbije od 24.04.2020. godine propisuje da pravo na novčanu pomoć imaju SVI građani Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu.

Postavlja se pitanje: kako će pomoć biti isplaćena licima koja nemaju ličnu kartu, i to osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne lišenja slobode u sistemu zavoda za izvršenje krivičnih sankcija? Da li su oni isključeni iz mogućnosti dobijanja ove jednokratne pomoći? A oni koji imaju ličnu kartu, kako će se prijavljivati za pomenuta sredstva?

Mnogi osuđenici nemaju ličnu kartu, jer im je istekla ili je ranije nisu ni imali, a zbog toga što su u zatvoru nisu u mogućnosti da obnove svoja lična dokumenta. Poznato je takođe da postpenalni prihvat u Centrima za socijalni rad uglavnom predstavlja jednokratnu novčanu pomoć koja se dodeljuje radi izrade ličnih isprava, što ukazuje upravo na to da veliki broj ovih lica i nema lična dokumenta.

Sličan problem će se javiti i kod isplate štićenicima u ustanovama socijalne zaštite koji nisu primaoci socijalne pomoći, niti su penzioneri, jer nije definisan način prijave za jendnokratnu pomoć države.

Centru za ljudska prava – Niš javljaju se lica koja se nalaze na izdržavanju kazne i traže mogućnost da ne budu diskriminisana u odnosu na ostale građane.

U pomenutoj uredbi Vlade, ni jednom rečenicom nije navedeno da je i na koji način ovo pravo uskraćeno “zatvorenicima“ pa je neophodno da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izda uputsva i smernice kako da se ovo pravo ne uskrati ovoj marginalizovanoj grupi građana, koja je već pogođena siromaštvom.

 

Leave a Reply